airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansøgning om eftergivelse af skattegæld

Generelt 

Betaler du ikke din restskat til tiden, oparbejder du gæld til Skattestyrelsen. Skattegælden omfatter både den skat, du mangler at betale, samt de renter og gebyrer gælden har afstedkommet.

Kan du ikke betale din skattegæld, har du mulighed for at søge om at få din gæld eftergivet. Eftergivelse af skattegæld kan betyde 2 ting:
• At din gæld helt bortfalder
• At din gæld nedsættes

For at få hel eller delvis eftergivelse af din skattegæld, skal du opfylde en række betingelser.

Selvom du får eftergivet din skattegæld, kan Skattestyrelsen i nogle tilfælde tilbagekalde eftergivelsen.

Betingelser 

Hvis dine restancer til det offentlige og/eller til private er sammensat af flere forskellige restancearter, skal du i stedet henvende dig til Retten i Grønland for at søge om gældssanering.

Du kun søge Skattestyrelsen om at få eftergivet dine restancer vedrørende skatter, afgifter, renter og gebyrer m.v.

Du kan kun søge om eftergivelse af skattegæld, hvis:
• Du kan dokumentere, at du ikke er i stand til – og ikke inden for de nærmeste år har udsigt til – at kunne opfylde dine gældsforpligtelser
• Skattestyrelsen vurderer, at eftergivelsen vil føre til en varig forbedring af dine økonomiske forhold

Du kan som regel ikke få eftergivet din skattegæld, hvis:
• Dine økonomiske forhold er uafklarede. Dine økonomiske forhold er uafklarede, hvis du f.eks. er arbejdsløs eller under uddannelse
• Du har anden væsentlig og selvforskyldt gæld til det offentlige
• Du ikke har afdraget på din gæld, selvom du har haft rimelig mulighed for det
• Du har indrettet dig med henblik på eftergivelse. Det vil sige at du f.eks. har betalt al anden gæld end restskatten, fordi du forventer at få denne eftergivet
• Du stifter ny gæld til det offentlige, mens Skattestyrelsen behandler din ansøgning om eftergivelse
• Du har handlet økonomisk uforsvarligt

Du har handlet økonomisk uansvarligt, hvis f.eks. en væsentlig del af gælden:
• Er stiftet, selvom du vidste, at du hermed ikke ville kunne opfylde dine øvrige økonomiske forpligtelser
• Er opstået, fordi du har påtaget dig en finansiel risiko, der ikke stod i forhold til din økonomiske situation
• Er oparbejdet systematisk

Skattestyrelsen kan nægte at eftergive din gæld, hvis der er andre omstændigheder, som taler afgørende imod hel eller delvis eftergivelse. Selv om din skattegæld synes håbløs, kan der stadig være forhold, der hindrer hel eller delvis eftergivelse.

Ansøgning 

Hvis du vil søge om eftergivelse af skattegæld, skal du udfylde en ansøgningsblanket.

Ansøgningsblanket om eftergivelse af skattegæld

Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsblanketten omhyggeligt. Hvis der mangler væsentlige oplysninger, herunder nødvendige bilag til ansøgningen, kan Skattestyrelsen afvise din ansøgning.

Når du har udfyldt ansøgningsblanketten, skal du sende eller aflevere den sammen med bilagene til Skattestyrelsens Borgerservice.

Bemærk
Når du søger om eftergivelse af din skattegæld, skal du dokumentere både din og din eventuelle ægtefælles eller samlevers indkomst. Sammen med ansøgningsblanketten skal du derfor vedlægge dokumentation for jeres indtægter for de sidste 3 måneder, f.eks. kopier af lønsedler eller pensionsudbetalinger.

Hvis både du og din ægtefælle eller samlever søger om eftergivelse af skattegæld, skal I lave en ansøgningsblanket hver.

Vejledning til ansøgningsblanket 

Indtægter og udgifter
Du skal oplyse alle indtægter – også offentlige pensioner og andre offentlige ydelser. Ligeledes skal du også oplyse alle udgifter.

Du skal angive dine indtægter og udgifter per måned. Har du kvartalsvise, halv- eller helårlige indtægter eller udgifter, skal du beregne det månedlige beløb. Hvis en indkomst eller udgift varierer i løbet af året, skal du beregne den gennemsnitlig månedlige indkomst eller udgift.

Aktiver
Aktiver er det, du og din ægtefælle eller samlever ejer. Du skal dele værdien af det, som I ejer i fællesskab. Din andel skal skrives i kolonnen med dine aktiver og din ægtefælles eller samlevers andel i den anden kolonne. Værdien af aktiverne er det beløb, du vurderer, at de kan sælges for.

Passiver
Passiver er det, du og din ægtefælle eller samlever skylder. Al gæld skal med under denne rubrik – også restgæld for f.eks. fast ejendom, bil eller båd, som du tidligere har ejet. Du skal også skrive afbetalingskontrakter samt eventuel kontogæld og kassekredit i pengeinstitutter.

Hvis både du og din ægtefælle eller samlever hæfter for gæld, skal du angive gældens fulde beløb hos jer begge.

Ændring 

Selvom du har fået eftergivet din skattegæld, kan Skattestyrelsen i nogle tilfælde tilbagekalde eftergivelsen. Det kan f.eks. ske hvis:
• Du i forbindelse med eftergivelsessagen har givet forkerte oplysninger til Skattestyrelsen
• Du groft tilsidesætter dine forpligtigelser i forbindelse med afvikling af den ikke eftergivne del af gælden

Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk

CVR-nummer 19785386
Telefon: 34 65 10
E-mail: tax@nanoq.gl
Hjemmeside: www.aka.gl