airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hæderspris 2023

Vi nærmer os nu årets sidste måned, og siden 1984 har der været tradition for, at Sisimiut kommunalbestyrelse uddeler hæderspris til een eller flere indstillede personer
18. oktober 2023

Hædersprisen uddeles i form af et diplom ledsaget af en pengegave fra "Fonden for Sisimiut Kommunes Hæderspris".

Fondens formål er at skænke Sisimiut Kommunes hæderspris til personer, som gennem særlig fortjenstfuld indsats har udvist interesse, flid og ini­tiativ indenfor Sisimiut Kommune (Sarfannguit, Itilleq og Kangerlussuaq), og uddeling af hæderspris sker een gang om året efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser, ligesom kommunalbesty­relsen fastsætter hædersprisens antal og pengegavens stør­relse.

Hædersprisen vil atter blive uddelt i år, og i den anledning skal kommunal­besty­relsen herved opfordre enkeltpersoner, foreninger samt organisationer om at være med til at vælge hædersprismodtagerne i 2023 og fremkomme med velbegrun­dede indstillinger til kommunalbestyrelsen.

Det skal indskærpes, at individuelle personlige indstillinger ikke kan komme i betragtning, d.v.s. at man ikke kan indstille sig selv, samt at den der indsender forslag, ikke må foreslå ægtefælle, be­slægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskende­børn.

Forslagene skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest mandag den 13. novem­ber 2023.

Tildeling af hæderspris vil ske i december måned.

Med venlig hilsen

Malik Berthelsen, borgmester