airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledige byggefelter

Qeqqata Kommunia annoncerer hermed 2 ledige byggefelter til erhvervsformål i delområde 700-B6 i Maniitsoq

Byggefelterne er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplantillæg nr. 61 for et erhvervsformål i havneområdet, se byggefelt 1.1 og 1.2 på kortbilag.

Der annonceres 2 ledige byggefelter á 600 m2  til godshåndtering, fiskeindustri og lignende havnerettede formål i op til 2 etager i detailområde 700-B6.1.

Det påhviler bygherre for de enkelte anlæggelser at udføre byggemodningen.

De nye bebyggelser skal forsynes med el, vand, og kloak og i henhold til den til enhver tid gældende affaldsvedtægt være tisluttet den offentlige affaldshåndtering. Øvrige bestemmelser for de nye bebyggelser fremgår i Kommuneplantillæg nr. 61 til Kommuneplan 2012-2024 for Qeqqata Kommunia.

Byggefelternes beliggenhed fremgår af kortbilag. Bestemmelserne i Kommuneplantillæg nr. 61 for Qeqqata Kommunia 2012-2024 er gældende for delområde 700-B6. Kommuneplantillæg, supplerende kortmateriale m.v. samt ansøgningsprocedure kan ses på www.qeqqata.gl og http://pilersaarut.qeqqata.gl/.

De annoncerede byggefelter forventes frigivet den 09.02.2024.

Ansøgere skal være opmærksomme på følgende:

  • Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal, vær opmærksom på at nærtstående ikke kan indgive flere ansøgninger.
  • Det grundlæggende princip ved lodtrækning er, at hver reel ansøger kan have ét lod i lodtrækningen. Det er således ikke tilladt for ægtefæller, personer fra samme husstand og andre personer og/eller selskaber, der generelt eller konkret i forbindelse med ansøgningen, har et stærkt interessefællesskab, eller for selskaber og personer i selskaber, der enten helt eller delvist ejer selskabet, har del i selskabets ledelse eller i øvrige er nært tilknyttet til selskabet eller ledelsen, samlet at indgive mere end én ansøgning i nærværende udbud af arealer. Det samme gælder koncernforbundne selskaber. Det er eksempelvis ikke tilladt for to ægtefæller, eller et selskab og dettes direktør eller to selskaber med samme hovedaktionær osv. at indgive mere end én ansøgning.

Når ansøgningen åbnes ved ansøgningsfristens udløb, vil det blive vurderet om reglerne er overholdt. Konstateres det ikke at være tilfælde, vil ansøgere, der måtte overtræde reglerne bliver diskvalificeret.

Ansøgning om arealreservation skal vedlægges:

  • Realistisk tidsplan for byggeriet, der overholder gældende tidsfrister for arealreservation og arealtildeling, herunder hvornår det påtænkte byggeri igangsættes og forventes afsluttet.
  • En beskrivelse af projektet, hvad der ønskes opført samt formål i tekst og/eller tegning.
  • Finansiel dokumentation. Ansøger skal dokumentere ansøgers økonomiske mulighed for at realisere det ansøgte byggeri. Bank eller pengeinstitut skal erklære, at det er bank eller pengeinstituttuts vurdering, at ansøger, ud fra en konkret vurdering af ansøgers økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet, har mulighed for at tilvejebringe finansiering til – uden ugrundet ophold – at realisere byggeriet på ansøgte areal. Erklæringen må ikke være betinget af at ansøger kan tilvejebringe en uopsigelig lejekontrakt af en vis årrække med en solid lejer eller andre betingelser eller forbehold af tilsvarende karakter. Ansøgers økonomi skal selv være tilstrækkelig til at opnå finansiering af byggeriet. Bank eller pengeinstitut må ikke angive i erklæringen, at denne er uden juridisk forpligtelse for banken – banken er forpligtet i forhold til erklæringens saglighed ud fra almindelige kriterier for kreditvurdering.

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger og dokumentation, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst. Kommunen kontrollerer ikke ansøgningerne før end efter endt ansøgningsfrist.

Er der tvivl om de krævede oplysninger, dokumentation og ansøgningsproceduren, eller behov for yderligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Maniitsoq.

Ansøgninger indkommet senest onsdag den 31. januar 2024 kl. 1400 anses for indkommet rettidigt.

Tildelingsproces

Alle ansøgninger indkommet rettidigt betragtes som indget samtidigt. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere til de enkelte byggefelter, vil fordelingen blive afgjort ved lodtrækning.

Ansøgere vil få besked om, hvor og hvornår lodtrækningen finder sted, og lodtrækningen er åben for alle.

Fordeling og eventuel lodtrækning foretages hurtigst muligt efter ansøgningsfristen, hvorefter en indehaver af en arealreservation har højst 3 måneder til at kvalificere reservationen til en ansøgning om arealtildeling.

Der henvises i øvrigt til Qeqqata Kommunias almindelige bestemmelser for arealtildeling, http://pilersaarut.qeqqata.gl/dk/

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Området for Teknik og Miljø, man.otm@qeqqata.gl

Ansøgning om arealreservation indgives til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Postboks 100, 3912 Maniitsoq, eller elektronisk til man.otm@qeqqata.gl

Qeqqata Kommunia

Teknikkeqarfik

+299 70 21 00

qeqqata@qeqqata.gl