airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Jobsøgningsydelse

For at søge om jobsøgningsydelse skal man henvende sig til den lokale Majoriaq Center eller ved bygdekontoret i bygderne.
Jobsøgningsydelser – online registrering

Generelt 

Indledning
For at søge om jobsøgningsydelse skal man henvende sig til den lokale Majoriaq Center eller ved bygdekontoret i bygderne.
For at være berrettiget til jobsøgningsydelse, skal man være ledig, hjemsendt eller har haft manglende indtjening iforbindelse med sygdom

Generelt
Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i mindst 20 timer om ugen og du skal kunne tage et almindeligt arbejde med dags varsel for at være berettiget til jobsøgningsydelse.
Hvis du ikke kan arbejde mindst 20 timer om ugen kan du søge om offentlig, takstbestemt hjælp.

Personkreds
Jobsøgningsydelse er for uforskyldt ledige, syge og hjemsendte, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i Grønland.


Ansøgning 

Vil du søge om jobsøgningsydelse, første gang, skal du henvende dig til Majoriaq eller til bygdekontoret hvis du bor i en bygd. Her vil du få et ansøgningsskema til jobsøgningsydelse. Ved ansøgning skal følgende medbringes:

 • Dokumentation for arbejdsophør, hjemsendelse eller sygemeldingsattest
 • De seneste 3 måneders eller 13 ugers lønsedler
 • Skattekort
 • Bankkontonummer

Majoriaq skal bruge dine oplysninger til at vurdere, om du kan få jobsøgningsydelse, og til at beregne størrelsen heraf.

Du kan få svar på din ansøgning med det samme.

Personer uden forudgående lønnede arbejdstimer gennem de seneste 13 uger, nyuddannede borgere og borgere der har fået offentligt hjælp, har rettighed til at modtage jobsøgningsydelse, når man har været registreret som ledig efter 14 dage.

Disse borgere har ret til at modtage jobsøgningsydelse med minimumtaksten på 22 timer om ugen.

Online registrering 

Modtagere af jobsøgningsydelse er forpligtiget til selv at søge arbejde og registrere sig som jobsøgende på til enhver tid anvendelig offentlig jobportal m.v. Online registrering skal ske hver uge. Hvilken dag der skal ske registrering, bestemmes selv af kommunen.

Borgere der henvender sig til Majoriaq for første gang, for blive registreret som arbejdssøgende skal vejledes fra Majoriaq hvorledes borgeren fremover skal registrere som arbejdssøgende på til enhver tid anvendelig offentlig jobportal m.v.

Derefter er du forpligtigt til selv at registrere dig som jobsøgende online.

For at registrere dig online på sullissivik.gl kræver det at du har MIT - ID. MIT - ID kan du få ved henvendelse til den lokale Borgerservice i din hjemmekommune.

Registrer online her

Registrering som arbejdssøgende online, anses som ansøgning om jobsøgningsydelse.

Borgere kan også fortsætte med at henvende sig fysisk til Majoriaq som arbejdssøgende ved behov.

Ydelsen 

Jobsøgningsydelse er til at starte med 90% af SIK’s mindsteløn for ufaglærte timelønnede.

Ydelsen bliver lavere jo længere tid, du har modtaget ydelsen:

Unge 18-29 år:

 • Op til 6 måneder: 90% af SIK’s mindsteløn for ufaglærte timelønnede
 • 6 måneder – 1 år: 80% af SIK’s mindsteløn for ufaglærte timelønnede
 • Efter 1 år: 65% af SIK’s mindsteløn for ufaglærte timelønnede

Fra 30 år og opefter:

 • Op til 6 måneder: 90% af SIK’s mindsteløn for ufaglærte timelønnede
 • 6 måneder – 2 år: 80% af SIK’s mindsteløn for ufaglærte timelønnede
 • Efter 2 år: 65% af SIK’s mindsteløn for ufaglærte timelønnede

 

Sygdom 

Hvis du er syg og er uden anden forsørgelse under din sygdom, kan du få jobsøgningsydelse i op til 6 måneder. Inden der er gået 6 måneder, skal kommunen sammen med sundhedsvæsnet og dig vurdere, om du vil blive raskmeldt inden for de følgende 3 måneder. Hvis det er tilfældet, kan jobsøgningsydelsen forlænges i op til 3 måneder. I modsat fald skal der tages stilling til, om du skal modtage en anden form for offentlig forsørgelse.

I en sygemeldingsperiode kan der være behov for at indhente helbredsmæssige/lægelige oplysninger fra sundhedsvæsnet.

Du skal melde dig syg med det samme du er blevet uarbejdsdygtig, og du skal raskmelde dig med det samme, når du er blevet rask.

Hjemsendelse 

Hvis din arbejdsplads lukker midlertidigt på grund af råvaremangel, maskinskade eller vejrlig, kan du få jobsøgningsydelse i op til 2 uger under hjemsendelsesperioden.

Sats 

Jobsøgningsydelsens procentsats på 90 % beregnes på grundlag af overenskomsten for mindstelønnen pr. time for en ikke - faglært arbejder. Beregning af 90 % tager udgangspunkt i timelønnen på kr. 100,47 pr. time, som er på kr. 90,42 som ydelse.

Pligter 

For at være berettiget til jobsøgningsydelse skal du:

 • Påtage dig anvist arbejde eller opkvalificeringstilbud med dags varsel
 • Medvirke til at udarbejde og følge en handlingsplan
 • Selv registrere dig som arbejdssøgende online med MIT-ID på online-portal
 • Lave CV, som skal registreres på online-portal
 • Møde til indkaldte samtaler med sagsbehandler på Majoriaq og deltage i Majoriaq´s aktiviteter
 • Hvis du ikke har MIT - ID, kan du henvende dig ved Majoriaq for at bekræfte din ledighed eller ved bygdekontoret, hvis du bor i en bygd

Karantæne 

Hvis du er selvforskyldt ledig, opsagt eller har forladt arbejdet uden grund vil du få karantæne i 4 uger. Det vil sige at du kun modtager halvdelen af din optjente jobsøgningsydelse.

Hvis du ikke overholder dine pligter, eller hvis du afviser at tage et relevant arbejdstilbud, vil du få karantæne i 4 uger.

Karantæne betyder, at din jobsøgningsydelse bliver nedsat med halvdelen i 4 uger. Du kan i karantæneperioden ikke få supplerende offentlig hjælp.

Oplysningspligt 

Hvis man modtager jobsøgningsydelse, skal man gøre Majoriaq opmærksom på ændringer, som har betydning for om man har ret til ydelse.

Ændringer kan være:

 • Har fået arbejde
 • Modtaget erstatning fra arbejdsskadeforsikring
 • Forlade sit hjemsted og rejser
 • Rejser på ferie fra sit hjemsted

 

Tilbagebetaling 

Hvis man har modtaget ydelse, som man ikke har ret til, vil man blive mødt af krav om tilbagebetaling.

 • Mod bedre vidende har undladt at meddele kommunalbestyrelsen oplysninger.
 • Mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne Inatsisartutlov.
 • Senere får udbetalt erstatning, offentlig pension, underholdsbidrag eller lignende, som vedrører samme tidsrum og formål som de udbetalte ydelser.
 • Dette kan forårsage modregning af udbetalte ydelser eller krav om tilbagebetaling.

 

Læs også

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Hjemmeside: www.avannaata.gl

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl