airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Arealtildeling – Generelt om

Arealtildeling – Generelt om 

Enhver ibrugtagning af et nyt areal kræver kommunalbestyrelsens tilladelse i form af en arealtildeling. Det gælder også ved ændringer af arealers eller bygningers anvendelse, ved midlertidig arealanvendelse, ved terrænændringer samt ved både nedrivning og genopførelse af bygninger.

En arealtildeling er personlig og en overdragelse til en ny rettighedshaver skal tiltrædes af den arealforvaltende myndighed. Derfor skal der ved køb og salg af bygninger og/eller anlæg fra en ejer til en anden, eller ved arv og realisering af panterettigheder, gennemføres overdragelse af brugsretten gennem en arealtildeling.

Ansøgning om arealtildeling

Du kan som borger, privatperson eller virksomhed få brugsret til jorden, hvis du f.eks. ønsker at bygge et hus. Du kan få brugsret til et areal ved at søge om en arealtildeling.

Området for Teknik og Miljø, ved Arealmyndigheden varetager arealtildelinger i Qeqqata Kommunia.

Du kan søge om arealtildeling ved at printe og udskrive dette ansøgningsskema: ansøgningsskema.pdf

Du skal sende eller aflevere ansøgningen til Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq eller i Sisimiut eller til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor. I ansøgningen skal der medfølge et kort, hvor det ansøgte areal er markeret. Kortet kan udleveres ved henvendelse til et af nedestående e-mails.

Ansøgninger og spørgsmål til arealtildelinger i Maniitsoq, Atammik, Napasoq og Kangaamiut sendes via otm.man@qeqqata.gl.

Ansøgninger og spørgsmål til arealtildelinger i Sisimiut, Kangerlussuaq, Itilleq og Sarfannguit sendes via otm.sis@qeqqata.gl.


Specifik information omkring arealansøgning findes her:

Information omkring arealansøgning


I Grønland er det ikke muligt at få privat ejendomsret til jord, men der kan tildeles en brugsret til et areal, hvilket er grundlaget for arealadministrationen.  

Dette skyldes det tidligere grønlandske samfundsmønster, hvor jorden har været undergivet kollektiv benyttelse. Da den i det væsentlige kun haft interesse som grundlag for udøvelse af jagt og fangst. Adgangen til at slå sig ned hvor som helst på terrænet og til at drive jagt ansås for fri. Afhængigheden af fangstmuligheder har gjort at familierne bosatte sig derefter og flyttede rundt efter fangst dyrene. Boligerne var af interimistisk karakter, om sommeren telte, om vinteren huse opført af sten og græstørv.  

I dag er der imidlertid mange situationer hvor den kollektive ret begrænses, og den der bygger et hus får reelt dispositionsretten til den jord huset er bygget på så længe huset benyttes.  

Siden 1953 har der været behov for at administrere udnyttelsen af arealer. Gældende lov er i dag, Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.  

Som grundlag for arealadministrationen i Qeqqata Kommunia gælder i øvrigt, at der alt overvejende skal foreligge detaljerede bestemmelser forud for meddelelsen af en endelig arealtildeling. Alle arealtildelinger skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.  

Nærværende retningslinjer er et redskab for den kommunale administration og en oplysning til borgerne om rammerne for behandlingen af ansøgninger om arealtildeling.

Du kan som borger, privatperson eller virksomhed få brugsret til jorden, hvis du f.eks. ønsker at bygge et hus. Du kan få brugsret til et areal ved at søge om en arealtildeling.

Ansøgning
Du skal f.eks. søge om en arealtildeling, når:
  • du vil bygge et hus eller en bygning
  • du har købt et hus - husk at aflevere en kopi af dit skøde eller samtykkeerklæring, når du søger
  • du vil udvide dit hus
  • du vil ændre brugen af en bygning, f.eks. fra butik til beboelse
  • du vil anlægge ledninger til vand og kloak
  • du vil opstille en parabolantenne i terræn
  • du vil lave en parkeringsplads
  • du vil bygge en hytte i åbent land
  • du vil oplægge f.eks. båd eller container

Du kan søge kommunen om en arealtildeling på 2 måder:


Procedure
Som hovedregel skal din ansøgning offentliggøres, så alle har mulighed for at komme med indsigelser. Hvis din ansøgning om arealtildeling er i overensstemmelse med den detaljerede kommuneplan, kan kommunen vælge at give arealtildeling. Dette kan de gøre uden først at offentliggøre ansøgningen, men det er en undtagelse.

Strider din ansøgning imod kommuneplanen, skal kommunen som hovedregel give et afslag på din ansøgning. I nogle tilfælde kan kommunen dog vælge at give dig dispensation til det søgte areal. Dette kan kommunen gøre efter offentliggørelse og en høring af dem, der vil blive berørt af din arealtildeling.

Hvis kommunen ikke har vedtaget kommuneplan for det delområde, hvor det areal, du søger om ligger i, skal kommunen enten vedtage et kommuneplantillæg for området eller foretage en høring af offentligheden. Høringen af offentligheden foregår typisk ved annoncering eller opslag. Høringsfristen er på mindst 14 dage. Eventuelle høringssvar vil indgå i kommunens videre sagsbehandling.

Bemærk
Det ansøgte areal skal tage i brug senest 2 år efter arealtildelingen.

En arealtildeling kan tidsbegrænses. Det kan være relevant i forbindelse med f.eks. midlertidigt oplæg af båd eller container.

Kommunen kan opkræve et gebyr i forbindelse med din ansøgning om arealtildeling.

Ønsker du at bygge et hus, kan der være et byggemodningsgebyr. Det er et gebyr, der skal dække de omkostninger, kommunen har til kloakledninger, veje eller gadelys i det område, hvor du ønsker at bygge dit hus.

Når du ikke længere anvender et areal, er du forpligtet til at rydde op på arealet.

 

Læs også

Departementet for Finanser
Afdelingen for Landsplanlægning
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: landsplan@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl