airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skolernes kvalitetsrapporter 2017

De seneste par år har Qeqqata Kommunia lavet en fælles kvalitetsrapport for alle kommunens folkeskoler. Den fælles kvalitetsrapport blev fremlagt for kommunalbestyrelsen i november.
22. december 2017

Resultaterne af trintest i 2016/2017
Kvalitetsrapporten indeholder resultater af de trintest, som eleverne tager i 3. og 7. klasse. Her viser resultaterne, at vi på kommunens skoler klarer os godt i grønlandsk og dansk i 3. klasse. Mens kommunen i 7. klasse ligger over landsgennemsnittet i grønlandsk, dansk og engelsk, men under i matematik.
Tallene viser, at kommunens skoler klarer sig forholdsvis godt på sprogområdet. Det kan hænge sammen med, at kommunen de seneste par år har haft sprog som et indsatsområde, hvilket bl.a. har betydet, at man har indført engelsk fra 1. klasse.
Den nye kommunalbestyrelse ønsker at styrke undervisningen i folkeskolen på blandt andet på sprogområdet gennem iPads og udvekslingsrejser, men også ved at lærernes kompetencer styrkes gennem flere faglige kurser.
Resultaterne viser også at matematik på yngste- og mellemtrin skal styrkes.

Afgangsprøverne i 2016/2017
Kvalitetsrapporten indeholder også oplysninger om resultaterne af 10. klasses afgangsprøver. Her går det generelt godt i grønlandsk samt mundtlig dansk, mens kommunen ligger under landsgennemsnittet i dansk skriftlig og færdighed. I engelsk ligger kommunen over landsgennemsnittet i skriftlig og færdighed. I matematik ligger kommunen over landsgennemsnittet og i naturfag, biologi og naturgeografi er der en fremgang i forhold til resultaterne året før.
I samfundsfag og religion, er der en markant nedgang i forhold til 2016. I Projektopgaven som er en opgave, hvor eleverne selv vælger et emne, ser vi en flot fremgang, og her ligger vi også over landsgennemsnittet.
Hvis man ser på de enkelte skoler, så har enkelte skoler udmærket sig ved særligt flotte resultater. Nalunnguarfiup Atuarfia og Qinnguata atuarfia i Kangerlussuaq ligger over landsgennemsnittet i samtlige fag.

Undervisning og Fravær
Et af de områder der har indflydelse på resultaterne er fravær, både lærernes og elevernes fravær. Der er forskel fra skole til skole, hvor mange af de planlagte timer, der bliver gennemført med de oprindelige lærere. På enkelte skoler foregår en forholdsvis stor andel af timerne med vikarer, hvilket ikke er optimalt.
I forhold til elevfravær kan man se at der på de 3 byskoler er et meget højt ulovligt fravær for eleverne i 9. og 10. klasse. Fravær er et tema, som kommunen fortsat vil sætte fokus på i 2018, både i forhold til lærernes, men også elevernes fravær. Her er det dog nødvendigt med et godt samarbejde med forældrene, da forældrenes opbakning er afgørende for om det lykkes at nedsætte elevernes fravær.

Uddannelse og linjefag
Vi har efterhånden mange uddannede lærere i folkeskolerne i Qeqqata Kommunia, men der er enkelte skoler, der har svært ved at tiltrække uddannede lærere.
Der er flest lærere, der underviser i deres linjefag i grønlandsk og matematik, mens der ikke er så mange, der har dansk og naturfag som linjefag. Skolerne fokuserer mere og mere på at udnytte lærernes linjefagskompetencer bedre og at ansætte lærere der har linjefag i de fag, der mangler lærere til. Dette er forhåbentlig en vej til at forbedre undervisningen i folkeskolen.

Udgifter
Der er meget stor forskel på hvor meget det koster at undervise en elev i en bygdeskole og en byskole, men der er også forskel mellem skoler, der ellers minder om hinanden i størrelse. Dette vil kommunen imødekomme ved at indføre en ressourcemodel, der kan beregne, hvor mange midler de enkelte skoler har ret til baseret på bl.a. elev og klassetal. Administrationen regner med, at den nye ressourcemodel bliver færdig i den første halvdel af 2018.

Kvalitetsrapporter
Siden 2012 har det været et lovkrav at alle skoleledere hvert år skal aflevere en kvalitetsrapport til kommunalbestyrelsen. Skolernes kvalitetsrapporter indeholder forskellige oplysninger om skolen blandt andet det senest afsluttede skoleårs resultater af trintest, afgangsprøver, handleplaner, klassekvotienter, undervisningstid, sygefravær og vikartimer.
Kvalitetsrapporten giver kommunalbestyrelsen mulighed for at føre tilsyn med om folkeskoleloven og de mål man har sat politisk, bliver opfyldt på den enkelte skole. Desuden kan kvalitetsrapporten bruges til at sammenligne de forskellige skoler i kommunen. Rapporten skal bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet, hvilket er en forudsætning for at man kan ændre og forbedre folkeskolen.
Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for folkeskolen i kommunen og kvalitetsrapporten bruges som grundlag for kommunalbestyrelsens tilsynsbesøg på skolerne.
Hvis du vil læse hele kvalitetsrapporten kan du finde den på kommunens hjemmeside under Folkeskoler i Qeqqata Kommunia.

Læs mere her