airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

VEDRØRENDE AFSLUTNING AF REGNSKABER FOR 2017

2. januar 2018
SELVSTYREREGNSKABET:
Departementet for finanser og Skatter har oplyst, at regnskabet for 2017 lukkes den 9. februar 2018. Det meddeles samtidigt, at Selvstyret har besluttet at ibrugtagen af det nye ERP-system bliver udsat til den 1. maj 2018.
Det betyder, at alle posteringer, der påvirker mellemværendet med Selvstyret, skal være registreret hos Selvstyret – senest den 9. februar 2018.

Det betyder, at endnu ikke indsendte regnskabsbilag m.m., med relation til 2017, skal være bogholderiet i hænde senest mandag den 5. februar 2018 ved arbejds-tids ophør.

Posteringsmeddelelser vedrørende anlægsrefusioner.
Bedes fremsendt løbende og senest den 22. januar 2018.

KOMMUNEREGNSKABET:

Fra den 2. januar 2018.

Det skal fremhæves, at udgifter og indtægter skal bogføres i det regnskabsår, hvor leveringen har fundet sted (transaktionsprincippet).

Den 26. januar 2018.
Senest denne dato skal enhver form for udbetaling vedrørende indkøb, reparati-onsarbejde m.v. der vedrører regnskabet 2017 være fremsendt til udbetaling. Fag-områderne skal derfor anmode leverandører m.fl. om, at reg¬ninger/fakturaer m.v. skal fremsendes til kommunen umiddelbart efter levering/arbejdets udfø¬relse.

Den 2. februar 2018
.
Senest denne dato skal alle bilag vedrørende omposteringer og interne posterin-ger i øvrigt fore¬ligge i bogholderiet i hhv. Sisimiut og Maniitsoq.
Dette indebærer, at fagområdernes kontogennemgang, med henblik på fejlret-ning og andre forhold, skal foretages forinden denne dato.

Den 13. februar 2018

Lukkes kommuneregnskabet, og der kan ikke bogføres mere i regnskabsåret 2017 efter denne dato.

Den 20. februar 2018

Sektorbeskrivelser - vedrørende Qeqqata Kommunias årsberetning 2017 skal være sendt elektronisk til Økonomichef Claus Espersen på mail: cles@qeqqata.gl senest den 20. februar 2018.

Den 5. marts 2018
Fagudvalgenes/formand godkendelse for årsregnskab skal være tilsendt til Kaj Høgh-Svendsen elektronisk på mail: kajh@qeqqata.gl senest 2 april 2018, hvilket omfatter årsregnskab for:

• Teknik-og miljø / Sisimiut
• Teknik-og miljø /Maniitsoq
• Området for uddannelse/Sisimiut
• Området for uddannelse/Maniitsoq
• Familieområdet/Sisimiut
• Familieområdet/Maniitsoq

Metoden for udarbejdelse af fagudvalgenes årsregnskab kan ses i ”Håndbog i økonomirapportering & budgetopfølgning i Qeqqata Kommunia”.
Den findes på Intranettet under ”Økonomi”.

HUSK
Fagområderne anmodes om at videreformidle brevet til deres respektive under-liggende institutioner.

Den 26. april 2018
Udkast til Årsrapport 2017 forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Med venlig hilsen
Laust Løgstrup
Vicekommunaldirektør