airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

RISIKOEVALUERING AF VEJPROJEKTET I SISIMIUT-KANGERLUSSUAQ

Naalakkersuisut og Qeqqata Kommunia har fået Oxford Global Projects (OGP) til at foretage en uafhængig risikovurdering af Arctic Circle-vejen. Formålet med denne risikovurdering var at: i) gennemgå forretningsplanen, ii) tilvejebringe en objektiv og uafhængig gennemgang af de projektrisici, der er forbundet med de tilknyttede omkostninger, tidsplan og fordele, samt iii) fremsætte anbefalinger omkring projektets fremtid.
6. september 2021

Introduktion og formål:  

Vejprojektet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, der også er kendt som Arctic Circle-vejen, er et forslag til en 170 km lang vej i Arktis, som forbinder Sisimiut med Kangerlussuaq i Grønland. Med et forventet budget på DKK 300-650 mio. repræsenterer Arctic Circle-vejen et ambitiøst projekt. Både Grønlands regering og Qeqqata Kommune er i øjeblikket involveret i vejplanlægningen, men de økonomiske aftaler, herunder byrdefordeling, er endnu ikke på plads.

Med henblik på støtte beslutningsgrundlaget har Grønlands regering engageret Oxford Global Projects (OGP) til at foretage en uafhængig risikovurdering af Arctic Circle-vejen. Formålet med denne risikovurdering var at: i) gennemgå forretningsplanen, ii) tilvejebringe en objektiv og uafhængig gennemgang af de projektrisici, der er forbundet med de tilknyttede omkostninger, tidsplan og fordele, samt iii) fremsætte anbefalinger omkring projektets fremtid.

I det følgende resumé præsenteres de vigtigste resultater og anbefalinger, inden der fremlægges en mere detaljeret oversigt.

Nøglefund og anbefalinger: 

 1. Der er tilstrækkelig understøttende vidnesbyrd fra interessentinterviews, casestudier og litteratur til at konkludere, at de primære turistfordele, som præsenteres i forretningsplanen, er sandsynlige. Investeringen vil formentlig også tilfredsstille et lokalt behov.
 2. Andre fordele, herunder tilknyttet investering, lavere leveomkostninger og fremme af videnskab og forskning, understøttes også. I øjeblikket fokuserer den økonomiske evaluering dog snævert på fordelene ved turisme.
 3. Generelt ser de antagelser, der kræves for at kunne opnå fordele, stort set ud til at være på plads. Potentiel demografisk forandring i Kangerlussuaq vil sandsynligvis ikke påvirke forholdet mellem fordele og omkostninger i den vurderede socioøkonomiske analyse pga. den næsten eksklusive fokus på turismeafledte forudsætninger. 
 4. På baggrund af vores statistiske analyse finder vi, at Arctic Circle-vejen sandsynligvis vil opnå en positiv cost/benefit-relation – selv i et konservativt scenarie. Sammenlignet med OGP's omfattende dataprøve sæt med fordelspræstationer fra 793 vejprojekter kan Arctic Circle-vejen bære en placering iblandt de værste 9-15 % af stikprøvesegmentet målt på vejfordele og stadigvæk bibeholde en positiv fordelscase.
 5. De kvantitative omkostnings- og tidsplanrisikovurderinger af arktiske vejprojekter udviser et behov for budget- og tidsplanforhøjelser oven på basisestimaterne afhængigt af beslutningstagernes risikovillighed.
 6. Selvom omkostningsestimaterne muligvis er forældede og ikke afspejler en enkelt foretrukken rutemulighed, viser vores omkostningsfølsomhedsanalyse, at selv meget højere byggeomkostninger kan tolereres og stadig opretholde en positiv forretningsplan.
 7. Projektdesignet og udviklingen kræver dog yderligere arbejde, før der kan træffes endelig beslutning. På nuværende tidspunkt er vejens design meget umodent og skal udvikles yderligere for bedre at forstå usikkerheder.
 8. Yderligere undersøgelser, design og forberedende arbejder er nødvendige for at bestemme og specificere en enkelt foretrukken mulighed for vejføringen og bedre forstå udfordringer og muligheder for et konkret vejbyggeri. Når dette er på plads, skal omkostningsestimaterne opdateres.
 9. Hvis de opdaterede skøn betragtes som økonomisk gangbare, vil det være påkrævet, at der udarbejdes en opdateret forretningscase – herunder validering af potentielle investeringer og positive indtægtsstrømme.
 10. Derudover kræves også beslutninger truffet omkring regionale investeringsstrategier, omkostningsdeling og risikovillighed for at fremme projektet hen imod en endelig beslutning
 11. Projektets fremskridt og realisering af fordele er betinget af, at der kan opnås en tilpasning af interesser blandt de vigtigste interessenter. Dette vil kræve en strategisk dialog blandt interessenter med høj indflydelse.
 12. En beslutning i favør af at gå videre med den kommende projektfase vil sandsynligvis sende det signal om hensigt, der kræves for at fremme investeringsengagement og dialog mellem disse interessenter.
 13. Ud fra en helhedsvurdering af vores resultater understøtter disse en beslutning om, at der arbejdes videre med projektet, som på dette nuværende stadie dog bør involvere yderligere undersøgelser, der kræves med henblik på at bestemme og udarbejde en enkelt foretrukken ruteføring for vejen.

Konklusioner: 

De kvantitative omkostnings- og tidsplanrisikovurderinger af arktiske vejprojekter udviser et behov for en budget- og tidsplanskorrektion oven på basisestimaterne og afhængigt af beslutningstagernes risikovillighed.
Selvom omkostningsestimaterne muligvis er forældede og ikke afspejler en enkelt foretrukken ruteføring, viser vores omkostningsfølsomhedsanalyse, at meget højere byggeomkostninger kan tolereres for projektet og stadig opretholde en positiv forretningsplan. Det vil dog fortsat være nødvendigt at indhente opdaterede omkostningsestimater, når der er foretaget yderligere undersøgelser og afdækninger med henblik på at identificere udfordringer og muligheder for et vejbyggeri langs den foretrukne rute.

På baggrund af vores statistiske analyse finder vi, at Arctic Circle-vejen sandsynligvis opnår et positivt forhold mellem fordele og omkostninger – selv i et konservativt scenarie.

Analysen af forretningscasen indikerer ligeledes, at fordelene er velfunderede og formentlig vil kunne honorere et lokalt behov. I øjeblikket fokuserer den økonomiske evaluering snævert på fordelene ved turisme, så der kan være mulighed for at indlemme yderligere socioøkonomiske fordele. Potentiel demografisk forandring i Kangerlussuaq vil sandsynligvis ikke påvirke forholdet mellem fordele og omkostninger i den vurderede socioøkonomiske analyse pga. forretningscasens næsten eksklusive fokus på turismeafledte fordele.

Projektdesignet og udviklingen kræver dog yderligere arbejde inden en endelig beslutning. På nuværende tidspunkt er vejens design meget umodent og skal udvikles yderligere for bedre at forstå usikkerheder. Yderligere undersøgelser, design og forundersøgelses arbejder er nødvendige for at bestemme og specificere en enkelt foretrukken mulighed for ruten og bedre forstå udfordringer og muligheder for et vejbyggeri. Når der er enighed herom, bør omkostningsestimaterne opdateres, og indkøbsprocesser vil kunne initieres med henblik på at indlemme leverandører. Hvis de opdaterede skøn betragtes som overkommelige, forventes en opdateret forretningscase – herunder validering af potentielle investeringer og omsætningsfordele – mere nøjagtigt at bekræfte forholdet mellem fordele og omkostninger. Derudover kræves også beslutninger omkring regionale investeringsstrategier, omkostningsdeling og risikovillighed for at fremme udviklingen hen imod en endelig beslutning.

Projektets videreførelse og realisering af fordele er betinget af tilpasning af interesser blandt de vigtigste interessenter. Fremme af synergier og opnåelse af gensidigt betryggende og gavnlige aftaler, der kan give tillid til at komme videre til næste fase af beslutningstagningen, kræver strategisk dialog.
På dette umodne trin i beslutningsprocessen ville det være usædvanligt, at regeringen krævede stringente beviser for en fast forpligtelse til investering. I stedet for ville vi forvente at se klare signaler om intentioner fra begge parter om at komme videre med yderligere undersøgelser, der kan gøre det muligt for projektet at fortsætte til et mere modent stadie. Det er forfatternes opfattelse, at forretningscasen tilvejebringer tilstrækkelig med gunstig dokumentation til at berettige investering i de nødvendige yderligere undersøgelser.
Når der er foretaget yderligere validerende undersøgelser, bør dette give erhvervslivet den overbevisning, det har brug for i forhold til at investere i mere robust evidens for dets forpligtelse. Når dette er gjort, kan en indtægtsanalyse som en del af en opdateret forretningscase, herunder validering af potentielle investeringer og fordele, afsluttes, før der træffes en endelig beslutning.

Global Oxford Projects rapport 

Denne rapport præsenterer Oxford Global Projects' (OGP) uafhængige risikovurdering af vejprojektet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq (i det følgende "vejen i den arktiske cirkel").

Vejen i den arktiske cirkel er et forslag til en arktisk vej, som forbinder Sisimiut med Kangerlussuaq i Grønland. Med en længde på 170 km og et forventet budget på DKK 300-650 mio. vil denne vej være et ambitiøst projekt. Både Grønlands regering og Qeqqata Kommune er i øjeblikket involveret i vejplanlægningen, men de økonomiske aftaler, herunder omkostningsdeling, er endnu ikke på plads.

Mens arktiske veje er almindelige andre steder, repræsenterer dette vejprojekt banebrydende inden for vejkonstruktion i Grønland, eftersom vejen er den første mellem byer. I øjeblikket er al transport mellem samfund afhængig af passagergodkendte både, helikoptere, fly, snescootere eller anden egentransport over uforbedret terræn.

Læs hele rapporten fra OGP