airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fortæl historien om din bygning eller dit område

Måske bor du i et bevaringsværdigt hus eller område i Qeqqata Kommunia? Lige nu og i den kommende tid er Qeqqata Kommunia med hjælp fra Frydnrejn Arktisk Arkitekt, ved at registrere og undersøge kommunens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier. Hvilke historier i byerne og bygdernes bygningsarv skal repræsenteres, og hvordan sikrer vi bedst at de videre­føres.
22. februar 2023

Hvad er Bevaringsværdig?

Bevaringsværdige bygning­er og områder fortæller og har en særlig rolle for bygge­skik, arkitektur og kulturhisto­rie på et lokalt og national plan. Når en bygning er udpeget som bevarings­værdig, gælder det kun om bygningens ydre.

Derimod en fredet bygning er af national betydning, der er det både det indre og ydre af bygningen, der bevares.

Hvorfor bevare?

Bygninger og bymiljøer er med til at fortælle om det liv der har været, men også det der leves. Byens og husenes historier er med til at skabe byens identitet og oplevelsen deraf. Ligesom når ting går i arv, så gemmer vi det, der har en særlig be­tydning for os. Det er for at fortælle om historier fra livet til vores efterkommere. Det gør vi også med nogle sær­lige bygninger og områder, som vi mener, skal gå i arv til os nu og vores efterkom­mere. Fra beboelseshuse der vidner og fortæller de små og personlige historier, til mere offentlige eller industri­bygninger som forsamlings­huset og det gamle værft. Heldigvis er disse bygninger og deres historier bevaret og nu blandet med vores igangværende og nye historier der fortælles hver dag. Det gør at vi har nogle interessante byer og bygder at leve i. Steder der fortæller de mange tiders lag og der­med afspejler vores identitet nulevende historie.

Fra beboelseshuse der vid­ner og fortæller de små og personlige historier, til mere offentlige eller industribyg­ninger som forsamlingshuset og det gamle værft.

Heldigvis er disse bygninger og deres historier bevaret og nu blandet med vores igangværende og nye historier der fortælles hver dag. Det gør at vi har nogle interessante byer og bygder at leve i, der fortæller de mange tiders lag og dermed afspejler vores identitet nule­vende historie.

Historisk proces for udpeg­ningen af bevaringsværdige bygninger

Igennem de sidste 30 år har Naalakkersuisut iværksat en kortlægning og vurdering af bevaringsinteresser. Ar­bejdet danner grundlag for landets planmæssige ram­mer for bevaring. Der blev i 1990 udarbejdet de såkaldte gule bynotater, der beskri­ver hvilke bygninger der er bevaringsværdige i de enkelte byer og bygder. På baggrund af disse overtager kommunerne varetagelsen af bevaringshensyn. Kommu­nen har derfor til opgave at gøre status på de omhand­lede byer og områder.

Bor du i en bevaringsværdig bygning eller område? Eller kender du til nogle fortæl­linger, der er særligt værd at få fortalt? Historier, så at vi husker og får fortalt de vigtige, og måske har lige præcis din historie en helt særlig betydning for et sted, så kontakt endelig plan@qeqqata.gl 

Sisimiuni illu eriagisassaq - Bevaringsværdig hus i Sisimiut