airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nye byggefelter til bolig- og centerbebyggelse i delområderne 800-A53 og 800-C26 i Sisimiut

Der annonceres i alt 10 nye attraktive byggefelter i Sisimiuts sydlige bydel ifm. realiseringen af første etape af Kommuneplantillæg nr. 81.
4. september 2023

 • Byggefelt 1.1 har grundareal 190 m2 til opførsel af etagebebyggelse til centerformål, herunder boliger, med et maksimal samlet brutto etageareal på i alt 750 m2. Kr. 363.031,91
 • Byggefelt 1.2 har grundareal 190 m2 til opførsel af etagebebyggelse til centerformål, herunder boliger, med et maksimal samlet brutto etageareal på i alt 750 m2. Kr. 363.031,91
 • Byggefelt 1.3 har grundareal 190 m2 til opførsel af etagebebyggelse til centerformål, herunder boliger, med et maksimal samlet brutto etageareal på i alt 750 m2. Kr. 363.031,91
 • Byggefelt 1.4 har grundareal 190 m2 til opførsel af etagebebyggelse til centerformål, herunder boliger, med et maksimal samlet brutto etageareal på i alt 750 m2. Kr. 363.031,91
 • Byggefelt 2.1 består af 5 styk hytter á 48 m2 i grundareal samt 1 styk servicehus på 110 m2 i grundareal. Samlet grundareal for byggefeltet er 270 m2 til opførsel af bebyggelser til hytteformål med servicehus, med et maksimal samlet brutto etageareal på i alt 405 m2. Kr. 196.037,23
 • Byggefelt 3.1 har grundareal 262 m2 til opførsel af etagebebyggelse til centerformål, herunder butik, institution, service, bolig mm med et maksimal samlet brutto etageareal på i alt 1310 m2. Kr. 634.040,00
 • Byggefelt 3.2 har grundareal 190 m2 til opførsel af etagebebyggelse til til centerformål, herunder butik, institution, service, bolig mm med et maksimal samlet brutto etageareal på i alt 950 m2. Kr. 459.800,00
 • Byggefelt 4.1 har grundareal 363 m2 til opførsel af etageboligbebyggelse med et maksimal samlet brutto etageareal på i alt 2180 m2. Kr. 1.055.212,77
 • Byggefelt 4.2 har grundareal 363 m2 til opførsel af etageboligbebyggelse med et maksimal samlet brutto etageareal på i alt 2180 m2. Kr. 1.055.212,77
 • Byggefelt 4.3 har grundareal 363 m2 til opførsel af etageboligbebyggelse med et maksimal samlet brutto etageareal på i alt 2180 m2. Kr. 1.055.212,77

Qeqqata Kommunia gør opmærksom på, at hvis der skal opføres bebyggelse, hvor afstanden til andre byggefelter eller bygninger er mindre end 10 meter, skal den opføres med klasse 1. beklædning.

Bestemmelserne i kommuneplantillæg nr. 81 for Qeqqata Kommunia 2012-2024 er gældende for begge berørte delområder 800-C26 og 800-A53. Kommuneplantillæg, supplerende kortmateriale m.v. samt ansøgningsprocedure kan ses på https://pilersaarut.qeqqata.gl/

Hele bygmodningsandelen for byggefeltet skal betales uanset, hvor stor bebyggelse der anlægges på det pågældende byggefelt.
Det annoncerede byggefelt forventes frigivet den 04.09. 2023.

Ansøgere skal være opmærksomme på følgende:

 • Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal, vær opmærksom på at nærtstående ikke kan indgive flere ansøgninger.
 • Det grundlæggende princip ved lodtrækning er, at hver reel ansøger kan have ét lod i lodtrækningen. Det er således ikke tilladt for ægtefæller, personer fra samme husstand og andre personer og/eller selskaber, der generelt eller konkret i forbindelse med ansøgningen, har et stærkt interessefællesskab, eller for selskaber og personer i selskaber, der enten helt eller delvist ejer selskabet, har del i selskabets ledelse eller i øvrigt er nært tilknyttet til selskabet eller ledelsen, samlet at indgive mere end en ansøgning i nærværende udbud af arealer. Det samme gælder koncernforbundne selskaber. Det er eksempelvis ikke tilladt for to ægtefæller, eller et selskab og dettes direktør eller to selskaber med samme hovedaktionær osv. at indgive mere end én ansøgning.

Når ansøgningen åbnes ved ansøgningsfristens udløb, vil det blive vurderet om reglerne er overholdt. Konstateres det ikke at være tilfælde, vil ansøgere, der måtte overtræde reglerne bliver diskvalificeret.

Ansøgning om arealreservation skal vedlægges:

 • Realistisk tidsplan for byggeriet, der overholder gældende tidsfrister for arealreservation og arealtildeling, herunder hvornår det påtænkte byggeri igangsættes og forventes afsluttet.
 • En beskrivelse af projektet, hvad der ønskes opført samt formål i tekst og/eller tegning.
 • Finansiel dokumentation. Ansøger skal dokumentere ansøgers økonomiske mulighed for at realisere det ansøgte byggeri. Bank eller pengeinstitut skal erklære, at det er bank eller pengeinstituttets vurdering, at ansøger, ud fra en konkret vurdering af ansøgers økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet, har mulighed for at tilvejebringe finansiering til – uden ugrundet ophold – at realisere byggeriet på ansøgte areal. Erklæringen må ikke være betinget af at ansøger kan tilvejebringe en uopsigelig lejekontrakt af en vis årrække med en solid lejer eller andre betingelser eller forbehold af tilsvarende karakter. Ansøgers økonomi skal selv være tilstrækkelig til at opnå finansiering af byggeriet. Bank eller pengeinstitut må ikke angive i erklæringen, at denne er uden juridisk forpligtelse for banken – banken er forpligtet i forhold til erklæringens saglighed ud fra almindelige kriterier for kreditvurdering.

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger og dokumentation, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst. Kommunen kontrollerer ikke ansøgningerne før end efter endt ansøgningsfrist.

Er der tvivl om de krævede oplysninger, dokumentation og ansøgningsproceduren, eller behov for yderligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Sisimiut.
Ansøgningen kan indeholde en prioriteret liste over ønskede byggefelter. Ansøgninger indkommet senest mandag d. 18.09.2023 kl. 15 anses for indkommet rettidigt.

Tildelings proces
Alle ansøgninger indkommet rettidigt betragtes som indgivet samtidigt. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere til de enkelte byggefelter, vil fordelingen blive afgjort ved lodtrækning. Ansøgere vil få besked om, hvor og hvornår lodtrækningen finder sted, og lodtrækningen er åben for alle.
Fordeling og eventuel lodtrækning foretages hurtigst muligt efter ansøgningsfristen, hvorefter en indehaver af en arealreservation har højst 3 måneder til at kvalificere reservationen til en ansøgning om arealtildeling. Byggemodningsandelen skal senest betales på datoen for Qeqqata Kommunias udlevering af arealtildeling, og kommunen er berettiget til at kræve dokumentation for betalingen forud for udleveringen af arealtildelingen.

Der henvises i øvrigt til Qeqqata Kommunias almindelige bestemmelser for arealtildeling, https://pilersaarut.qeqqata.gl/dk/
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Området for Teknik og Miljø, sis.otm@qeqqata.gl
Ansøgning om arealreservation indgives til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Postboks 1014, 3911 Sisimiut., eller elektronisk til sis.otm@qeqqata.gl