airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Beredskabsplan TIKIUSAAQ

Ved mistanke om seksuelt overgreb og fysisk og psykisk vold mod børn og unge
Beredskabsplan henvender sig til medarbejdere, der til dagligt arbejder med børn og unge såsom i daginstitutioner, skoler, fritidsklubber, sundhedsvæsen, politi samt øvrige medarbejdere i Qeqqata Kommunia, som har skærpet underretningspligt i henhold til Inatsisartutlov om støtte til børn
Beredskabsplan TIKIUSAAQ

Definitioner og begreber 

Seksualitet og især børns seksualitet opfattes og beskrives på mangfoldige områder afhængig af bl.a. hvilken udviklingspsykologisk teori og forståelsesramme, man vælger.

Det hører i dag til den almindelige opfattelse, at børn har en form for seksualitet og at selv helt små børn kan opleve seksuelt opstemt hed. Hos drengespædbørn ses fx erektion, og små børn (2-3 års alderen) oplever nydelse ved berøring af egne kønsorganer.

Viden om børns normale seksuelle udvikling og seksualitet er vigtige som udgangspunkt for vurdering af, hvornår der er tale om seksualitet, dvs. ikke normal/afvigende seksuel.              

Tekst

Link

Bekymringsbarometer

JanusCentrets bekymringsbarometer 2016

 

Underretnings-skema mv.

 

https://www.qeqqata.gl/Emner/Borger/Skole_og_pasningstilbud/Daginstitutioner/Netvaerkmoeder?sc_lang=da

Seksuelt overgreb og seksuelt misbrug er forskellige udtryk for enhver form for seksuel krænkelse. I Juridisk sprogbrug skelnes mellem incest og andre seksuelle overgreb. Seksuelle overgreb indbefatter samleje, anden kønslige omgængelse end samleje og blufærdighedskrænkelse i strafferetlig forstand. Seksuelle overgreb (og incest) begået af en voksen mod et barn kan kort defineres således at der er tale om at:

Tegn – hos småbørn:

 • Ændring i adfærd
 • Seksualiseret adfærd
 • Overdreven/tvangspræget onani
 • Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet ud over alders og udviklingsmæssigt niveau
 • Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres
 • Regredierede adfærd, babysprog
 • Udadreagerende, aggressiv adfærd, sparke, slå, bide
 • Hyperaktivitet
 • Følelse af frustration og vrede
 • Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder.
 • Umotiveret gråd
 • Koncentrationsvanskeligheder ift. Leg og samvær med andre
 • Tavshed
 • Påførelse af selvforskyld smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop eller billeder

Tegn – hos mellem stor børn:

 • Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration
 • Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende, flirtende
 • Påfaldende påklædning
 • Begyndende selvdestruktiv adfærd
 • Tab af kompetencer
 • Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier
 • Mobning
 • Begyndende selvmordstanker

Tegn – hos teenagere

 • Selvskadende adfærd, cutting, selvmordstanke og forsøg
 • Spiseforstyrrelser
 • Alkohol og stofmisbrug
 • Udvise pseudomodenhed
 • Hemmelighedsfulde, skamfuld
 • Udvikling af specielt kropsprog, kropsholdninger, gangart.  

Tjekliste ved mistanke om seksuelle overgreb 

Denne tjekliste henvender sig til dig, der er ansat i dag- eller døgntilbud for børn og unge, og som har mistanke om, at der er begået seksuelle overgreb eller misbrug mod et barn eller en ung under 18 år.

 • Drøft og vurder sammen med din leder tyngden af den viden, du har fået.
 • Er der fortsat mistanke eller seksuelle overgreb kontakter lederen repræsentant fra beredskabsteamet.
 • Skriftlige underretning til område for familie.
 • Hvis mistanke retter sig mod den ene eller begge forældre-så HUSK, at du ikke må drøfte sagen med forældrene.
 • Politianmeldelse sker efter drøftelse med nærmeste leder.
 • Du skal bevare fokus på barnet/den unge.
 • Husk tavshedspligt!

Drøft sagen med din leder 

Ved mistanke forstås her mere end blot bekymring.
Mistanke handler om, at barnet har været udsat for en seksuel grænseoverskridende adfærd fra en voksen eller fra et andet barn og kan formuleres fx på baggrund af en observation af barnet over tid, barnets eget udsagn om hændelser, der er fundet sted eller viden, man har erhvervet sig på anden vis.
Som medarbejder skal man snarest muligt involvere sin nærmeste leder i sin observation og mistanke.
Det er vigtigt at nedskrive sine konkrete iagttagelser. Husk at datere de enkelte iagttagelser.

Husk at du/din leder ALTID skal kontakte beredskabsteamet ved mistanke om seksuelt misbrug eller vold mod et barn eller en ung.

Udveksling af Følsomme person oplysninger
Der er hjemmel til at politi og myndigheder, der løser opgaver indenfor området for udsatte børn og unge i en konkret sag kan, udveksle følsomme person oplysninger, hvis udviklingen må anses for at være nødvendig for at forbygge overgreb mod et barn eller en ung.


Mundtlig og skriftlig underretning til område for familie. 

I alle tilfælde af mistanke eller overgreb om seksuelt eller vold mod et barn SKAL der rettes henvendelse til beredskabsteamet.

Enhver, der får kenskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt eller omrsorgssvigt, eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har personen pligt til at underrette kommunen. For offentligt ansatte og for ansatte i private og selvejende institutioner, der udfører opgaver for det offentlige, gælder der en skærpet underretningspligt.

Skærpet underretningspligt er personlig og gælder for offentlige ansatte og for ansatte i private og selvejende institutioner, der udfører opgaver for det offentlige. Underretningspligten gælder, når et barn har vanskeligheder i forhold til dets daglige omgivelser, skolen eller samfundet eller i øvrigt lever under utilfredsstillende forhold, eller der er behov for støtte på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og det ikke kan afhjælpes ved egen virksomhed.

En underretning baserer sig alene på de faktuelle forhold og de faktiske observationer og udtalelser, der vedrører barnet/den unge. Fortolkninger har som udgangspunkt ikke plads i en underretning. Bringes der fortolkninger, så skal de holdes klart adskilt fra de faktuelle oplysninger.

Hvis sagen har en sådan karakter, at du har pligt til at handle: Kontakt beredskabsteamet.
 • Kontakt Socialrådgiver på afdeling for Børn & Familier og orienter vedkommende om sagen, og at du sender en underretning til: sis.familie@qeqqata.gl

NB: Hvis mistanken er rettet mod forældre skal disse orienteres om underretning.

Teamet omkring barnet

Når Socialrådgiver har modtaget underretning om en sag foretages der en central registrering og en vurdering inden for 24 timer. I vurderingen tages der stilling til om der er åbenbart risiko for alvorlig skade på et barns eller unges sundhed eller udvikling og om der skal tages vare på barnets sundhed og udvikling inden for 24 timer.
Herefter sørger Afdelingsleder for Børn, og Familieafdeling for, at der hurtigst muligt laves en møderække for de implicerede fagpersoner omkring barnet (teamet omkring barnet).
Familiechefen kontakter beredskabsteamet og laver aftale om møde mellem teamet.

Samtale med barnet
Ved underretning om overgreb skal der finde samtale sted med barnet. Socialrådgiver skal forud for samtalen vurderer hvornår der er hensigtsmæssigt at afholde samtalen. Samtalen planlægges i.f.t. evt. efterforskning hos Politiet. Samtalen kan derfor udsættes, hvis der arbejdes på at få en videoafhøring.
Samtalen afholdes uden samtykke fra forældre og uden deres tilstedeværelse, når der er mistanke til forældrene

Politianmeldelse 

Har man fået kenskab til, at der er begået en kriminel handling, skal der udarbejdes en anmeldelse til Politiet.

Inden Politianmeldelse SKAL koordinationsgruppen kontaktes.

I Området for Familie er der altid Familiechefen/Souschefen el. Afdelingsleder for Børn og Familieafdeling, der vurderer, om politianmeldelse skal finde sted. Alle kriminelle handlinger anmeldes til Politiet som overtrædes i henhold til Kriminallov.