airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 51 til Kommuneplan 2012-2024

Bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 51.
Kommuneplantillæg nr. 51 for område til fælles formål – kollegier i Sisimiut er på vegne af kommunalbestyrelsen endelig godkendt af borgmesteren den 13. december 2017, hvilket herved bekendtgøres.
Planen skaber mulighed for at etablere nye kollegieboliger centralt i Sisimiut i tilknytning til kollegierne ved fodboldbanen og at sanere nogle af de ældste og utidssvarende kollegier.
Byggeriet vil i begrænset omfang påvirke udsigten fra nogle få af de eksisterende boliger i området.
17. januar 2018

Baggrund
Planændringen foretages i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, med senere justeringer.
Selvstyret ønsker at nedrive 5, af 6 eksisterende kollegie bygninger der er saneringsmodne og etablere 3 nye kollegie bygninger, med plads til 72 studerende.
Byggeriet er en del af en plan for etablering af 204 nye kollegiepladsser så Tech College Greenland i Sisimiut kan gøres til genstand for en løbende udvikling med tilpasning af
uddannelserne til uddannelsesbehovet.

Formålet

Det er formålet med planen at sikre at den nye bebyggelse indpasses i området som et attraktivt kollegie byggeri samtidig med at eventuelle gener i forhold til eksisterende
bebyggelse udenfor kollegie området minimeres mest muligt.

Delområdet i dag

Delområdet er i dag bebygget med 6 ældre kollegie bygninger i en etage. En lille del af arealerne henligger stadig i naturtilstand, som dog er påvirket af boligaktiviteter m.v.
Med planen lægges der også op til en oprydning i det eksisterende kollegieområde. Det er således en forudsætning at de 5 nordligste bygninger af den eksisterende kollegiebebyggelse
fjernes og det vil være hensigtsmæssigt at også den 6 bygning fjernes. Der er tale om gamle GTO indkvarteringsbygninger hvoraf nogle er angrebet af skimmelsvamp.

Du kan hente her hele den kommuneplantillægget nr. 51